08 oktober 2020

Throwback Thursday with KI/KI dropping bombs …